داستان انیمیشن زندگی یک صخره در طول هزاران سال سفر را نشان می دهد که با بزرگترین مانع طبیعت،یعنی تمدن بشری مواجه می باشد.