نوشته‌ها

مهارت های زندگی

ﻣهارت های زندگی برای آینده روشن (بخش اول)

, ,
مقاله مهارت های زندگی  ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻬﺎرت های زندگی ، آن ﮔﺮوه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي رواﻧﻲ – اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد را ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎري ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻓﺮد را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺴﺎن ها، ﺟﺎﻣ…