نوشته‌ها

مهارت نه گفتن - پادکست هلی تاک (بخش دوم)

,
مهارت نه گفتن؛ در زندگی زمان های بسیاری پیش خواهد آمد که مجبورید در پاسخ به خواسته یا پیشنهاد دیگران، تصمیم گیری کنید.