نوشته‌ها

گوش دادن

ویژگی های یک شنونده خوب

ویژگی های یک شنونده خوب شنونده خوب بودن یک هنر در عرصه ارتباط اجتماعی است. هنری که قابل یادگیری و تمرین است. گرچه خیلی ها آن را به صورت ذاتی دارند، اما این قابلیت چیزی نیست که نشود آن را با تمرین به دست آورد. در ادامه اصلی ترین ویژگی های شن…