نوشته‌ها

نشانه های سجاوندی

نشانه های سجاوندی ، موجودات ظریفی در خدمت متن

  نشانه های سجاوندی و روح زندگی نشانه های سجاوندی یا نشانه های نقطه‌گذاری، نشانه‌هایی هستند که برای روشن کردن معنی و مشخص کردن آغاز و انجام عبارت ها و جمله‌ها و بندها در نگارش به‌کار می‌رود. این نشانه ها، که نشانه های نوشتاری هم نامیده می…