نوشته‌ها

دست نوشته ای برای تو

دست نوشته ای برای تو

دست نوشته ای برای تو نمی دانم چقدر حال و هوای این روزهای شبکه های اجتماعی را از زوایای مختلف در دست کنکاش داری؟ به نظر می رسد اغلبشان فضای شهر را بیش از آرامش، طوفانی توصیف می کنند... در این بین، گاه و بی گاه دست نوشته هایی از بسیاری دو…