نوشته‌ها

فاکتوریل در ریاضی

مفهوم فاکتوریل در ریاضی ، کشف یک بچه هفت ساله!

فاکتوریل در ریاضی ؛ کشف یک بچه هفت ساله کارل فردریش گاوس یکی از سه ریاضی‌ دان بزرگ کل تاریخ و کاشف مفهوم فاکتوریل در ریاضی است. وقتی‌که به مدرسه می رفت، معلم آن ها را مجبور کرد که تمام اعداد را از عدد 1 تا 100 با هم جمع کنند. درواقع معلم می خ…