نوشته‌ها

استاد شفیعی کدکنی

استاد شفیعی کدکنی، مرد متواضع ادبیات

استاد شفیعی کدکنی محمدرضا شفیعی کدکنی در نوزدهم مهرماه ۱۳۱۸ در کدکن (نیشابور) در خراسان متولد شد. شفیعی کدکنی هرگز به دبستان و دبیرستان نرفت و از آغاز کودکی نزد پدر خود و محمدتقی ادیب نیشابوری به فراگیری زبان و ادبیات عرب پرداخت. کدکنی در دان…