نوشته‌ها

اصل شناور سازی ارشمیدس

قانون ارشمیدس

     قانون ارشمیدس کشتی‌های بزرگ بر روی آب حرکت می کنند یا بالن های محتوی هوای گرم از سطح زمین بلند شده و به آسمان می روند.   این اتفاق چگونه رخ می دهد؟ پاسخ این سؤال را می توان در اصل شناور سازی ارشمیدس پیدا کرد.   کشف …
ارشمیدس

داستان قانون ارشمیدس

 یافتم! آهاااای یافتم!!!! از خواندن فیزیک خسته شدید؟ شاید بخشی از این خستگی به این موضوع برمی گردد که همیشه مجبور بودید فیزیک را برای حل کردن تمرین ها یا تست زدن بخوانید. به شما حق می دهم که شب امتحان به زمین و زمان ناسزا بگویید! تصور خودم ای…