نوشته‌ها

تمرینهای مهارت کتاب کنترل خشم

تمرین های تکمیلی کتاب مهارت کنترل خشم (بخش اول: شناسایی و درک خشم)

بخش اول: شناسایی و درک خشم فعالیت های تکمیلی کتاب ما برای توصیف احساسات‌مان از کلمات استفاده می کنیم. احساسات متفاوت به کلمات متفاوتی ارتباط دارند. همان­طور که در بخش فعالیت شما انجام دادید، لیستی از کلماتی که برای احساسات دیگر استفاده می شود…