نوشته‌ها

ارزشمندی در زندگی یک هدف است

شناخت ارزشهای حقیقی در زندگی

شناخت ارزش ها در زندگی ارزشمندی در زندگی با چه معیاری قابل اندازه گیری است؟ یک زندگی با ارزش چه ویژگیهایی دارد؟ اکثر ما دنباله رو کسانی هستیم که زندگی قابل تحسینی داشته باشند. برای خیلی از آدمها ارزشمندی در زندگی در پولدار بودن یا داشتن امکان…