نوشته‌ها

افسردگی نوجوانان

افسردگی در کمین همه ماست!

آموزش مهارت­های زندگی برای کاهش افسردگی افسردگی نوجوان ها امروزه افزایش چشمگیری دارد. این امر را می توان به چالش های پیش روی نوجوان در این دوره از زندگی نسبت داد. چالش هایی مانند مواجهه با تغییرات جسمانی و روانی ناشی از بلوغ، دستیابی به هویت، …