نوشته‌ها

تاثیر اطرافیان بر زندگی ما چگونه است

اسفنج مان را کجا بگذاریم؟ یا چگونه از محیط اطراف تاثیر بگیریم؟

اسفنج مان را کجا بگذاریم؟ چقدر درباره تاثیر اطرافیان بر زندگی خود فکر کرده اید؟ آیا اصلاً به این موضوع اعتقاد دارید که دیگران می توانند شما را شبیه خودشان کنند؟ دوستی تعریف می کرد پنج سال پیش برای کنفرانسی به شهر بوستون رفته بودم. به همراه یک…