نوشته‌ها

تفکر نقادانه برای نوجوانان و فواید آموزش تفکر انتقادی برای نوجوانان

پنج روش برای بالا بردن تفکر نقادانه

  تفکر نقادانه تفکر نقادانه مهارتی است که شاید نوجوانان با شنیدن آن فکر کنند که این مهارت بیش تر مناسب گروه های سنی بالاتر است. اما درواقع بیشترین کاربرد این مهارت در سن نوجوانی و آغاز جوانی است. زیرا تفکر نقادانه، نوعی تفکر منطقی است…
نوجوانی دوره سرنوشت ساز آینده

نوجوانی ، دوره سرنوشت ساز برای آینده

,
دوره نوجوانی و آینده پیش رو دوره سرنوشت ساز نوجوانی پلی است از کودکی به سوی بزرگسالی. چرا که این دوره بهترین زمان برای شناخت خود، برنامه ریزی کاری و گسترش مهارتهای شخصی است. شما در این برهه از زندگی تجربیات ارزشمندی کسب خواهید کرد و مسئولیت ها…
مهارت های ضروری برای زندگی نوجوانان

مهارت های ضروری برای زندگی

,
 مهارت های ضروری برای زندگی نوجوانان در سال 1996 میلادی سازمان بهداشت جهانی به منظور پیشگیری و همچنین افزایش سطح بهداشت روانی افراد و جامعه، برنامه ای با عنوان آموزش مهارت های زندگی تدوین کرد. هدف از این برنامه افزایش توانی های روانی- اجتم…
مهارت های زندگی

ﻣهارت های زندگی برای آینده روشن (بخش دوم)

,
مقاله ﻣﻬﺎرت های زندگی  در ادامه مقاله ﻣﻬﺎرت های زندگی را بررسی می کنیم: ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ   "ﺧﻮدآﮔــﺎﻫﻲ" ﺗﻮاﻧــﺎﻳﻲ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺧــﻮد و آﮔــﺎﻫﻲ از ﺧﺼﻮﺻــﻴﺎت، ﻧﻘــﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، ﺗﺮس ﻫﺎ و اﻧﺰﺟﺎرﻫﺎ اﺳﺖ. رﺷـﺪ ﺧﻮدآﮔـﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ درﻳﺎﺑﺪ ﺗﺤ…
مهارت های زندگی برای نوجوان

مهارت های زندگی برای آینده نوجوانان

, ,
چه مهارت های برای یادگیری نوجوان ضروری است آموزش مهارت های زندگی برای نوجوان نقش زیادی در آینده آن ها دارد. دوره نوجوانی را باید یک مرحله بسیار مهم از زندگی تلقی کرد. دوره‌ای که با ویژگی‌هایش از سایر دوران زندگی متمایز می شود. گرچه همه­ دوران …