معرفی رشته ادبیات و علوم انسانی

آیا رشته علوم انسانی برای من مناسب است

آیا رشته علوم انسانی برای من مناسب است؟ پیش از آنکه بررسی رشته ادبیات و علوم انسانی از شاخه علوم نظری دبیرستان بپردازیم، لازم است یاد آور شویم که تنها شما هستید که صلاح کار خودتان را بیش از دیگران می دانید. چراکه در نهایت این شما هستید که ق…