یکسان

داستان پویانمایی درباره پدری است که در یک زندگی پر مشغله ،سعی دارد به پسرش راه و رسم زندگی را بیاموزد،اما راه درست کدام است؟!