یان

براساس یک داستان واقعی

داستان پسر بچه ای به نام یان است که به صورت مادر زادی معلول است و مانند همه می خواهد برای خود هک بازی داشته باشد…