انیمیشن کوتاه کاهش وزن

معجزه اعتماد به نفس را دست کم نگیرید!

کاری که عمل های زیبای و آرایش انجام می دهد،در حقیقت بالا بردن اعتماد به نفسه.

اگر خودمونو همونطوری که هستیم دوست داشته باشیم، اطرافیان هم برامون ارزش و احترام  قائل می شوند.