هوش هیجانی

هوش هیجانی و ارتباط آن با روانشناختی نوجوانان

علایم روانشناختی هوش هیجانی شامل موارد زیر است:

احساس درونی خوب بودن

اطمینان از خود کارآمدی

اتکای به خود

رقابت و خودشکوفایی

توانایی های بالقوه فکری

یکی از مهارتهای مهم کاربردی برای نوجوانان داشتن هوش هیجانی بالا است. در بخش مدرسه مهارت آموزی بیشتر با این مولفه آشنا خواهیم شد.

هوش هیجانی

هوش هیجانی عبارت است از درک احساسات خود و دیگران، همدلی با احساسات دیگران و توانایی اداره­ مطلوب خلق و خو.

در حقیقت این هوش شامل شناخت احساسات خود و دیگران است.

استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است.

هوش‌هیجانی از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که انسان را قادر می سازد تا اطلاعات پیچیده را ارزیابی و از آن ها به عنوان راهنمایی برای تفکر و رفتار استفاده کند.

هوش‌هیجانی در سه بخش از توانایی ها شامل ارزیابی و ابراز هیجانات، مدیریت هیجان خود و دیگران و استفاده از هیجان تقسیم می شود.

 

هوش هیجانی روانشناختی

هوش‌هیجانی بالا باعث مصرف پایینتر سیگار و الکل در نوجوانان و جوانان است.

رضایت بیشتر از زندگی و اضطراب کمتر از دیگر شاخصه های آن است.

این مولفه با سازگاری اجتماعی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی، رابطه مثبت و با رفتارهای ناسازگارانه رابطه منفی دارد.

بسیاری از رفتارها، هنجارها، ناهنجارها، ارزش ها و حتی بخشی از شخصیت در دوره نوجوانی شکل می گیرد.

به همین دلیل این دوره از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت این دوره روی تمامی زندگی تاثیر زیادی خواهد داشت.

 

تاثیر هوش‌ هیجانی بر روی شاخص های روانشناختی

مطالعات و تحقیقات مختلفی در این رابطه انجام شده است که در همگی آن ها ثابت شده هوش هیجانی بالا باعث کاهش پرخاشگری، وسواس، شکایات جسمانی، افسردگی، ترس و سایر موارد روانشناختی دارد.

به طور کلی در ارتقای سلامت روان نوجوانان نقش بسزایی دارد.

آموزش مقیاس های هوش هیجانی، باعث می شود دانش آموزان از سلامت روان و احساس خود  مطلع باشند.

همچنین در موقعیت های تحصیلی و شغلی به موفقیت بیشتری دست یابند.

 

 

منبع:

مقاله ارتباط هوش هیجانی و مولفه های روان شناختی در نوجوانان 

مجله دانشکده پزشکی اصفهان