نوجوانی

نوجوانی (عجیب ترین دوران زندگی)

اگر از من بپرسند:”عجیبترین قسمت زندگی هر انسانی چه قسمتی است؟” بدون هیچ شکی بالفاصله می گویم: دوران نوجوانی ! حتما میپرسی دلیلم چیست.

نوجوانی دوران خاص زندگی هر انسانی است. هر نوجوان هر روز با چیزهای تازه ای آشنا میشود. نوجوانی دوران حیرت است. نوجوان کمتر روی زمین راه می رود، بیشتر در هوا سیر میکند.

دیگران نوجوان را نه به عنوان آدم بزرگ قبول دارند، نه او را کوچک میدانند. دوران نوجوانی دوران پر تالطم روحی و پر از اضطراب، پر از تصمیم های ناگهانی بزرگ و کوچک و پر از دوراهیهای مهم زندگی است که باید تصمیم بگیری. یکیش همین انتخاب رشته که تهش به انتخاب شغل منجر می شود. نوجوان پر از احساس، پر از موج، پر از امید، پر از عشق، پر از خطر، پر از آزمایش اولین ها، پر از غم، پر از شادی، پر از پیروزی، پر از شکست، پر از هیجان، پر از چالش، پر از… وای که خسته شدم! چقدر پر از …. بگم!

دوست نوجوانم، نوجوانیت بر تو مبارک باشد. امیدوارم لحظه ای از نوجوانیت را از دست ندهی و نهایت لذت را از آن ببری.

منبع: مجله رشد نوجوان-آبان ۹۷

علی اصغر جعفریان