مهارت های ضروری برای زندگی نوجوانان

 مهارت های ضروری برای زندگی نوجوانان

در سال ۱۹۹۶ میلادی سازمان بهداشت جهانی به منظور پیشگیری و همچنین افزایش سطح بهداشت روانی افراد و جامعه، برنامه ای با عنوان آموزش مهارت های زندگی تدوین کرد. هدف از این برنامه افزایش توانی های روانی- اجتماعی نوجوانان بود. برای این که بتوانند با مقتضیات و مسائل و دشواری های زندگی، سازگارانه برخورد کنند. برنامه مهارت های ضروری برای زندگی بر این اصل استوار است که نوجوانان نیاز و حق دارند که بتوانند از خودشان و خواسته هایشان در برابر موقعیت های سخت زندگی دفاع کنند.

اصطلاح مهارت های زندگی به گروه بزرگی از مهارت های روانی- اجتماعی و میان فردی گفته می شود که می تواند به افراد کمک کند تا تصمیماتشان را با آگاهی اتخاذ کنند، به طور موثر ارتباط برقرار کنند، مهارت های مقابله ای و مدیریت شخصی خود را گسترش دهند و زندگی سالم و بارآور داشته باشند.

مهارت های زندگی می توانند اعمال شخصی و اعمال مربوط به دیگران و نیز اعمال مربوط به محیط اطراف را طوری هدایت کنند که به سلامت بیشتر منجر شود و سلامت بیشتر یعنی آسایش بیشتر جسمانی، روانی و اجتماعی (یونیسف، ۲۰۰۳).

 

یونیسف در آخرین تقسیم بندی، مهارت های زندگی ( مهارت های زندگی برای نوجوانان ) را به سه دسته کلی تقسیم کرده است

 

مهارت های ضروری: ارتباط و روابط میان فردی

 • مهارت روابط بین فردی که شامل مهارت های کلامی و غیر کلامی، گوش دادن فعال، بیان احساسات، بازخورد دادن (بدون سرزنش کردن) و بازخورد گرفتن
 • مهارت مذاکره و نه گفتن که شامل مهارت های مذاکرهو مدیریت تعارض، جرات ورزی و توانایی نه گفتن است
 • همدلی که شامل توانایی گوش دادن و درک نیازها و شرایط دیگران و بیان درک آن است. به عبرت دیگر توانایی تجسم احساسات و نیازهای افراد دیگر
 • مشارکت کار گروهی که شامل احترام قائل شدن برای کمک های دیگران و تفاوت های آنان، دستیابی به توانایی های شخصی خود و کمک به به گروه است
 • مهارت طرفداری کردن که شامل مهارت های تاثیرگذاری و متقاعد کردن ومهارت های انگیزشی است.

 

مهارت های ضروری: تصمیم گیری و تفکر انتقادی

 • مهارت های حل مشکل و تصمیم گیری. که شامل مهارت های گردآوری اطلاعات، ارزشیابی از پیامد اعمال آینده برای خود و دیگران و تعیین راه حل های ممکن برای مشکلات است. همچنین شامل مهارت های تحلیلی مرتبط با تاثیر ارزش ها و نگرش های خود و دیگران برانگیزش است.
 • مهارت تفکر انتقادی. که شامل تحلیل تاثیرات رسانه ها و همسالان، تحلیل نگرش­ها، ارزش­ها، هنجارهای اجتماعی و اعتقادات و عوامل تاثیرگذار بر آن­ها و شناسایی اطلاعات مرتبط و منابع اطلاعاتی است.

 

مهارت های ضروری: مقابله و مدیریت شخصی

 • مهارت های برای افزایش منبع درونی کنترل که شامل مهارت های تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس، مهارت های خودآگاهی (آگاهی از حقوق خود، نفوذ ارزش ها، نگرش ها نقاط قوت و ضعف خود) مهارت های تعیین هدف و مهارت های ارزشیابی از خود و خود کنترلی است.
 • مهارت های مدیریت احساسات. که شامل مدیریت خشم، کنار آمدن با غم و غصه ها و اضطراب ها، مهارت های کنار آمدن با خسارت، سوء استفاده از و ضربات عاطفی است
 • مهارت مدیریت استرس. که شامل مدیریت زمان، تفکر مثبت و فنون آرمیدگی است.

 

 

مهارت های زندگی – سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۶، ده مهارت اصلی را به عنوان مهارت های زندگی معرفی کرده و آن ها را در پنچ گروه زیر قرار داده است:

۱- خودآگاهی- همدلی ۲- ارتباط- روابط میان فردی ۳- تصمیم گیر- حل مسئله ۴- تفکر خلاق- تفکر انتقادی ۵- مهار کردن هیجانات- مقابله با استرس

در پژوهشی که توسط دکتر رسول کدرنوقابی و دکتر حسن پاشا شریفی انجام شد، مهارت های زندگی را به سه گروه تقسیم کردند که عبارتند از: مهارت های عاطفی، مهارت های اجتماعی، مهارت های شناختی. این تقسیم بندی برای انسجام و اجتناب از پراکندگی انجام شد.

 

می توان گفت که مهارت های زندگی در اصل از هم جدا نیستند و ممکن است بعضی از مهارت ها که در گروه های گوناگون قرار گرفته اند با یکدیگر همپوشانی داشته باشند.

 

مهارت های هر گروه به شرح زیر است:

مهارت های عاطفی

 • خودآگاهی
 • مقابله با هیجانات
 • مقابله با استرس (فشار روانی)

مهارت های اجتماعی

 • همدلی
 • ارتباط موثر
 • روابط بین فردی
 • شهروند مسئول بودن
 • حل تعارض

مهارت های شناختی

 • تصمیم گیری
 • حل مسئله
 • تفکر خلاق
 • تفکر انتقادی

 

برگرفته از مقاله تهیه و تدوین برنامه درسی مهارت های زندگی برای دانش آموزان دوره تحصیلی متوسطه (دکتر رسول کردنوقابی و دکتر حسن پاشا شریفی)

 

1 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.