مهارت های زندگی

مقاله مهارت های زندگی 

ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻬﺎرت های زندگی ، آن ﮔﺮوه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎی رواﻧﻲ – اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎری ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻓﺮد را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺴﺎن ها، ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ عمل ﻛﻨﺪ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﻫﺪاف ﻣﻬﺎرت های زندگی

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

 • ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
 • ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎری
 • رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﻲ
 • اﻳﺠﺎد روﺣﻴﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺴﻤﻮم
 • ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت
 • ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ
 • ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 • ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﻘﺒﻮل اﺟﺘﻤﺎع
 • ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴﺰ
 • ارﺗﻘﺎءﺳﺎزﮔﺎری ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﻮدش، ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻴﺶ

 

 

اﻧﻮاع ﻣﻬﺎرت های زندگی

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ را ﺑـﺎ ﻋﻨـﺎوﻳﻦ دﻫﮕﺎﻧـﻪ زﻳـﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﻧﺴﺘﻦ، ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه اﺳﺖ.

 • ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ
 • ﻣﻬﺎرت ﻫﻤﺪﻟﻲ
 • ﻣﻬﺎرت رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدی
 • ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ
 • ﻣﻬﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس
 • ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻫﻴﺠﺎن ﻫﺎ
 • ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 • ﻣﻬﺎرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی
 • ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق
 • ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ

 

در بخش مدرسه مهارت تن آپ ، مهارت های زندگی برای نوجوان آموخته می شود

 

ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ  

“ﺧﻮدآﮔــﺎﻫﻲ” ﺗﻮاﻧــﺎﻳﻲ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﺧــﻮد و آﮔــﺎﻫﻲ از ﺧﺼﻮﺻــﻴﺎت، ﻧﻘــﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، ﺗﺮس ﻫﺎ و اﻧﺰﺟﺎرﻫﺎ اﺳﺖ. رﺷـﺪ ﺧﻮدآﮔـﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ درﻳﺎﺑﺪ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد ﻳﺎ ﻧـﻪ و اﻳـﻦ ﻣﻌﻤـﻮﻷ ﭘﻴﺶ ﺷﺮط و ﺷﺮط ﺿـﺮوری رواﺑـﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدی ﻣـﺆﺛﺮ و ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻬﺎرت ﻫﻤﺪﻟﻲ

 ﻫﻤﺪﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧـﺪﮔﻲ دﻳﮕـﺮان راﺣﺘـﻲ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در آن ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮار ﻧـﺪارد، درک ﻛﻨـﺪ. ﻫﻤـﺪﻟﻲ ﺑـﻪ ﻓـﺮد ﻛﻤـﻚ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﻳﮕﺮ را ﺣﺘﻲ وﻗﺘﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ﺑﭙـﺬﻳﺮد و ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ اﺣﺘــﺮام ﮔــﺬارد. ﻫﻤــﺪﻟﻲ رواﺑــﻂ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ را ﺑﻬﺒــﻮد ﻣــﻲ ﺑﺨﺸــﺪ و ﺑــﻪ اﻳﺠــﺎد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه و ﭘﺬﻳﺮﻧـﺪه، نسبت ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎی دﻳﮕـﺮ، ﻣﻨﺠـﺮ ﻣﻲﺷﻮد.

 

در بخش فروشگاه کتاب تن آپ با کتاب های مهارت های زندگی برای نوجوان آشنا شوید

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید