نقش خانواده در نوجوانی مهارت فرزندپروری

نوجوانان آنگونه زندگی می کنند، که آموخته اند؟

تربیت فرزند/ مهارت فرزندپروری 

 1. اگر نوجوانی با انتقاد زندگی کند، می آموزد که محکوم کند.
 2. اگر نوجوانی با دشمنی زندگی کند، می آموزد که کینه جو باشد.
 3. اگر نوجوانی با ترس زندگی کند، می آموزد که بهراسد.
 4. اگر نوجوانی با ترحم زندگی کند، می آموزد که احساس بدبختی کند.
 5. اگر نوجوانی با حسادت زندگی کند، می آموزد که حسود باشد.
 6. اگر نوجوانی با شرمندگی زندگی کند، می آموزد که احساس گناه کند.
 7. اگر نوجوانی با تشویق زندگی کند، می آموزد که اعتماد به نفس داشته باشد.
 8. اگر نوجوانی با مقبولیت زندگی کند، می آموزد که عشق بورزد.
 9. اگر نوجوانی با تایید زندگی کند، می آموزد که خودش را دوست بدارد.
 10. اگر نوجوانی با شناخت زندگی کند، می آموزد که در زندگی هدف داشته باشد.
 11. اگر نوجوانی با صداقت و انصاف زندگی کند، می آموزد که راستگو و درستکار باشد.
 12. اگر نوجوانی با ایمنی زندگی کند، می آموزد که به خود و اطرافیانش اعتماد کند.
 13. اگر نوجوانی با دوستی و مهربانی زندگی کند، می آموزد که زندگی زیباست.
 14. اگر نوجوانی با بردباری زندگی کند، می آموزد که صبور باشد.
 15. اگر نوجوانی با تشویق زندگی کند، می آموزد که قدردانی کند.
 16. اگر شما با آرامش زندگی کنید، کودک آماده می شود تا آرام و پویا زندگی کند.

منبع: تربیت فرزند

مهارت فرزندپروری – تربیت فرزند / تالیف و تدوین فاطمه زارع، طاهره صادقیه، اعظم عربی