مردان کوچک

مردان کوچک

کتاب مردان کوچک رمانی است با حال و هوای زنان کوچک ، با این تفاوت که اینبار مخاطب نوجوانان پسر هستند. جو یکی از شخصیت های داستان زنان کو چک بزرگ شده با آقای بائر ازدواج کرده ودو فرزند پسر دارد. جو و همسرش یک مدرسه شبانه روزی راه اندازی کردند و از پسربچه های فقیر و بی سرپرست نگهداری می کنند. جو سعی می کند با شیطنت پسرها کنار بیاد و زیبایی و در عین حال شجاعت و پایداری در زندگی را به آن ها یادآور شود . فصل های کتاب حکایت ماجراهای مختلف در یک مدرسه پسرانه است.

نویسنده : لوئیزا. می آلکوت    

مترجم : شیما فتاحی 

  انتشارات : قدیانی