لحظه شیرین زندگی (مریم میرزاخانی)

علی اصغر جعفریان

 

بهترین لحظه زندگی شما چه لحظه ای است ؟

در مسافرت؟ در زمین بازی؟ کنار سفره؟ یا در کنار دوستان.

نمی دانم مریم میرزاخانی را می شناسی یا اسمش را شنیده ای؟

همان دختری که دو مدال المپیاد جهانی ریاضی را بر گردن آویخت و توانست اولین بانویی باشد که مهمترین مدال ریاضی جهان را دریافت کند.

حدس میزنی بهترین لحظه زندگی مریم چه لحظه ای بوده است؟

به گفته مریم بهترین لحظه زندگیش همان لحظه کشف راه حل مسئله بوده است.

لحظه: “آهان یافتم”. “آخ جون فهمیدم”.

شاید همین حس و حال مریم عامل اصلی فتح بلندترین قله های علمی ریاضی جهان بود.

او دل خود را به دریای خروشان و پرتالطم مسائل سخت ریاضی میزد.

از مجهوالت نمی ترسید. بدنبال حل مسئله بود.

 تو در این باره چه فکر میکنی؟

منبع: ماهانامه رشد نوجوان– فروردین ۹۷

نوجوانان