شیرینی درس ریاضی

شیرینی درس ریاضی

شیرینی درس ریاضی ، ﺑﺎ ورود ﺑﻪ دﻫﻤﯿﻦ ﺳــﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮد در رﯾﺎﺿﻰ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ﻫﻤﻮاره ﺷﺎدى و ﻧﺸﺎط داﻧﺶ آﻣﻮزان را در زﻧــﮓ ورزش، ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﻰ ﮐﻪ در ﮐﻼس ﻫﺎى رﯾﺎﺿﻰ وﺟﻮد دارد ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﻣﻰ ﮐﺮدم و از ﻫﻤﻪ دﺑﯿﺮان ورزش ﻣﻰ ﺷــﻨﯿﺪم ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان، زﻧﮓ ورزش را ﺑﺴــﯿﺎر دوﺳﺖ دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ روش ﻫﺎى ﻣﺸﺎرﮐﺘﻰ و ﻓﻌﺎل ﺗﺪرﯾﺲ رﯾﺎﺿﻰ، ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺘﻰ را در ﮐﻼس ﻫﺎى رﯾﺎﺿﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورم.

اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻫﺎى ﺧﺸــﮏ ﮐﻼس درس و اﯾﻦ ﺗﺨﺘﻪ واﯾﺖ ﺑﺮد ﯾﺎ ﮔﭽــﯽ ﺗﮑﺮارى، دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺟﺬاﺑﯿﺘﻰ ﺑﺮاى داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺪاﺷــﺘﻨﺪ! ﻟﺬا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻼس درس را ﺑــﻪ ﮐﻠﻰ ﻋﻮض ﮐﻨﻢ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟــﺎى ﻣﺪرﺳــﻪ را ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣــﻮزان ﻫﻤﯿﺸــﻪ آن را دوﺳــﺖ دارﻧﺪ، ﯾﻌﻨﻰ زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم. ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺪرﺳﻪ، داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ را ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳــﻪ ﺑﺮدم و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻨﺠﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﻢ، ﺑﺎ در دﺳــﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ورزﺷﻰ ﻣﺪرﺳﻪ وارد ﺷﺪم. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ دﯾﺪن ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل در دﺳﺖ ﻣﻦ، ﺧﯿﻠﻰ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒــﺎل ﺑﺎزى ﮐﻨﯿﻢ! در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﻓﻢ ﻣﻌﺮﻓﻰ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺑــﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿــﻰ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻮد و درواقع نشان دادن شیرینی درس ریاضی بود.

فوتبال و ریاضی

ﻟﺬا در اﺑﺘﺪا از ﻫﻤﮥ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﺳــﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد و ﺧﻮدم در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺪأ ﻣﺨﺘﺼﺎت اﺳــﺖ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺮاى ﺷﺮوع ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺨﺘﺼﺎت، ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل را از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ آراﻣﻰ ﺷــﻮت ﮐﺮدم ﺗﺎ در رﺑﻊ دوم اﯾﺴﺘﺎد ﺑﻌﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺮﺳــﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮپ در ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﻰ ﻗــﺮار دارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﮑﺎن ﺗﻮپ را در زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل آدرس دﻫﯿﻢ؟

در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ذﻫﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻮد، ﭼﻬﺎر رﺑﻊ دﺳــﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺎت را در زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺪرﺳــﻪ ﻧﺸــﺎن داده و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮپ، اﮐﻨﻮن در رﺑﻊ دوم ﻗﺮار دارد و اﮔﺮ ﺗﻮپ را در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎى ﺳــﺎﻋﺖ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ رﺑﻊ ﻫﺎی ﺳــﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﻰ رﺳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاى آدرس دﻫﻰ دﻗﯿﻖ ﺗﺮِ ﻣﮑﺎن ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل در زﻣﯿﻦ ورزﺷﻰ، از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗــﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل را در اﺑﺘﺪاى ﺑﺎزى ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺖ، ﻣﺒﺪأ ﮔﺮﻓﺘﻪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺗﺸــﻮﯾﻖ ﮐﺮدم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﭻ، زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺪرﺳﻪ را ﮐﻪ آﺳــﻔﺎﻟﺖ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷــﻄﺮﻧﺠﻰ ﺧﻂ ﮐﺸﻰ ﮐﻨﻨﺪ.

 

ریاضی

ریاضی در زمین فوتبال

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻧﻘﺎط در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺎت، از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺷــﻮت ﮐﺮده ﺗﺎ در ﻣﺤﻞ اﯾﺴﺘﺎدن ﺗﻮپ، ﻃﻮل و ﻋﺮض آن ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ. ﻟﺬا ﻗﺮارداد ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻠﻮى ﻣﻦ ﻋﺮض ﻣﺜﺒﺖ و ﭘﺸــﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﺮض ﻣﻨﻔﻰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻤﺖ راﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺜﺒﺖ و ﺳــﻤﺖ ﭼﭙﻢ ﺑــﺎ ﻋﺮض ﻣﻨﻔﻰ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷــﻮد ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﻰ، ﺑﺮاى ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎى رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ راﺳﺖ، ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺮاى ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻋﻘﺐ (ﭘﺸﺖ ﺳــﺮ) و ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ، ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﻰ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ.

در ﭘﺎﯾــﺎن اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، داﻧﺶ آﻣــﻮزان را ﺑﻪ ﮐﻼس درس ﺑﺮده و ﻣﺪل اﯾﺴــﺘﺎدن آن ﻫﺎ را در زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷــﮑﻞ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد، روى ﺗﺨﺘﻪ ﮐﺸــﯿﺪم و ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺨﺘﺼﺎت را ﺑﻪ ﺻــﻮرت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ و رﯾﺎﺿﻰ وار ﻧﻮﺷــﺘﻢ. آن ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪل ﺳــﺎزى ﺑﯿﻦ دﺳــﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺎت و زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐــﻪ در زﻧﮓ ورزش ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎد ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺮاى ﺑﺮﮔﺰارى ﮐﻼس در ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳــﻪ، از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺴــﯿﺎر ﺧﺸــﻨﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و درﺧﻮاﺳــﺖ ﺻﺪور ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاى ﺑﻨﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺑﯿﺮان رﯾﺎﺿﻰ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﻢ از ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﻪ و ﻓﻀﺎﻫﺎى ورزﺷﻰ

ﻣﻮﺟﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﻰ درس رﯾﺎﺿﻰ ﺑﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان، آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد.

مجله رﺷﺪ، دوره ﺳﻰ و ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤـــﺎره ۲، زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶ صفحه ۴۳

خاطره ای از ﻫﺎدى دﻫﻘﺎن (دﺑﯿﺮ رﯾﺎﺿﻰ ﮐﺮﻣﺎن)

مهارت آموزی