شهروند جهانی

تن آپ و مفهوم شهروند جهانی

شهروند جهانی به انسانی گفته می شود که می‌ تواند با آدم­های مختلف در فرهنگ­ها و کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند.

شهروند جهانی به معنی مشارکت در کارهای جهانی هست.

برای مشارکت در کارهای جهانی باید:

دانش کافی داشته باشیم.

مسائل و مشکلات جهان را بفهمیم.

با مفاهیمی مثل صلح و احترام و منافع بقیه و عدالت در میان جوامع بشــری آشنا شویم.

بنابراین، شــهروند جهانی روشی است برای درک نحوه عملکرد جهان و به هم پیوســتن مردم دنیا به یکدیگر.

شیوه ای برای نگاه کردن به برابری و عدالــت، تفاوت ها و راه هایی که می توانیم در وضع موجود تغییر ایجاد کنیم.

شهروند جهانی به معنای روش عمل کردن بر اساس تفکر انتقادی، به چالش کشیدن بی عدالتی ها و تمرین حقوق شهروندی است.

 

مدرسه مهارت آموزی تن آپ تلاش دارد از نوجوانان، یک شهروند جهانی موفق بسازد.

 

شهروند جهانی بودن چقدر مهم است؟

شــهروند جهانی به فردی گفته می شود که از جهان و دنیای معاصر آگاهی کافی داشته باشد.

با نقش خودش به عنوان یک شــهروند آشنا باشد و ضمن احترام به ارزش ها، از محله خود تا ســطح جهان مشارکت داشته باشد.

او علاوه بر دارا بودن ملیت خود، عضو جامعه انســانی و بین المللی هم هست و جهانی فکر می کند.

شــهروند جهانــی می تواند فردی مثل من و شما باشد و ذوق و اشتیاق زیادی برای زندگی و کار کردن با همه دنیا داشته باشد.

این انسان می تواند در هر قسمت جهان مانند کانادا، سنگاپور، اکوادور، اروپا یا هر جای دیگر به راحتی زندگی کند و از زندگی لذت ببرد.

مفهوم شهروند جهانی برای این شکل گرفت که انسان ها به یکدیگر وابسته شوند.

با یکدیگر هم فکری داشــته باشند و توانایی داشته باشند تا فرهنگ ها، تاریخ ها، عجایب مهندسی، منابع طبیعی و چیزهای شگفت انگیز زندگی را درک کنند و زمین را جای مهمی برای زندگی بدانند.

به علاوه، شــهروند جهانی خودش را با مهارت کافی آماده می کند.

مهارتی که با آن قادر باشد زندگی کند، کار کند و در همه جا با شــرایط کنار بیاید.

شهروندهای جهانی مسئولیت ساختن یه دنیای بهتر و کمک به مردم جهان را قبول می کنند.

ویژگی های شهروند جهانی را باید در سه بخش: دانش و فهم، ارزش و نگرش ها و مهارت ها تقسیم بندی کنیم.

 

شهروند جهانی تن آپ

دانش و فهم

مفهوم هایی مانند:

عدالت و برابری اجتماعی

تنوع

جهانی شــدن

وابســتگی انسان ها به یکدیگر

توســعه پایدار

صلح و تضاد را در بر می گیرد.

ارزش و نگرش ها،

مفهوم هایی مانند:

احســاس هویت و عزت نفس

تعهد به عدالت اجتماعــی و برابــری

ارزش و احترام به تنوع

علاقه به محیط زیســت

اعتقاد به نقش فردی در ایجاد تغییر و تحول را شــامل می شود.

مهارت ها،

مهارتهایی شامل:

تفکر انتقادی

اســتدلال کردن

مبارزه با بی عدالتی و نابرابری

احترام به افراد و امور مختلف

مهارت های همکاری و حل تضادها

 

در آخر اضافه کنیم که شهروند جهانی، مفهومی انتزاعی و سخت نیست.

یک انسان آگاه به مهارتهای فردی و اجتماعی می تواند یک شهروند موفق جهانی باشد.