سواد سلامت

سواد سلامت و اهمیت آن در دوره نوجوانی

سواد سلامت عموماً به معنای توانایی افراد برای دسترسی به اطلاعات سلامت و استفاده از آن به منظور تصمیم گیری مناسب در زمینه حفظ و ارتقای سلامت است.

سواد سلامت با سطح سواد افراد پیوند دارد.

این مولفه شامل دانش، انگیزه و صلاحیت فرد در دسترسی، درک، ارزیابی و به کارگیری اطلاعات سلامت است.

فرد سالم قضاوت های درستی دارد و تصمیمات زندگی روزانه اش را با توجه به سلامت، پیشگیری از بیماریها و ارتقای سلامت برای حفظ یا بهبود کیفیت زندگی می گیرد.

سواد سلامت می تواند برای تمام رده های سنی به ویژه دورۀ نوجوانی اهمیت داشته باشد.

نوجوانی یک دوره تکاملی است که طی آن کودک به یک شهروند کامل و عامل تغییر در زندگی خود و دیگر افراد جامعه تبدیل می شود.

 

سواد سلامت به زبان ساده یعنی اینکه بدانید چه چیزهایی و به چه میزان برای سلامت جسمانی، عقلانی و بهداشتی شما مهم است.

این مؤلفه یکی از مهارتهای جوامع پیشرفته است که به زندگی موفق کمک می کند. 

 

نوجوانی دوره ای است که روابط شخص با سایر افراد و محیطی که در آن زندگی می کند، به طور چشمگیری تغییر می کند.

تغییرات فیزیکی و روانی ایجاد شده در این دوران، از جمله عوامل مؤثر بر سلامت تغذیه ای نوجوانان است.

ازاینرو دوره زمانی بسیار مناسبی برای تجهیز نوجوان با اطلاعات بهداشتی جدید و دقیق است.

 

سوادسلامت پایین با اضافه وزن و چاقی مرتبط است

  • الگوی نامنظم غذایی
  • دوست داشتن و نداشتن های غذایی
  • از دست دادن وعده ها به ویژه صبحانه
  • مصرف بیشتر میان وعده هایی با مقادیر باالای چربی
  • مصرف مکرر غذای غیرخانگی

تمام موارد بالا معرف رفتار نادرست غذایی نوجوانان است.

همه این عوامل متأثر از محیط، خانواده، دوستان و عوامل اقتصادی و اجتماعی هستند.

نوجوانان سالم در توسعه جوامع نقش بزرگی دارند.

عوامل خطرزا در دورۀ نوجوانی ممکن است نوجوانان را در ادامه زندگی آینده با مشکالت طولانی درگیر کند.

این مشکلات گاه تا سنین بزرگسالی و حتی سالمندی با نوجوانان باقی خواهند ماند.

 

ایران و سواد سلامت

در ایران، شواهد موجود حاکی از افزایش سریع شیوع بیماریهای مزمن در میان نوجوانان است.

هم اکنون اضافه وزن و چاقی از شایعترین بیماری های تغذیه ای در نوجوانان ایرانی است.

از آنجایی که نوجوانی مرحله ای مهم از زندگی از نظر ایجاد رفتارهای تغذیه ای سالم است، ترویج تغذیه سالم در این دوره می تواند مزایای چشمگیر و بلندمدتی از نظر سلامتی داشته باشد.

 

منبع: مقاله بررسی ارتباط سواد سلامت با عملکرد تغذیه ای نوجوانان دبیرستان های شهر تهران