سقوط

مردی از بالای یک ساختمان به پایین میفتد و در حال سقوط،تمام زندگی خود را مانند  فیلم در برابر خود میبیند…