قطعا حافظه مهمترین بخش فرآیند یادگیری است. اگر نتوانید چیزی را به یاد آورید، پس در واقع هیچ چیزی نمی توانید یاد بگیرید. بدون حافظه دانشی هم در کار نخواهد بود. به دلیل شیوه آموزش به ما جهت حفظ کردن چیزهای مختلف که معمولا همیشه حفظ کردن طوطی وار بوده است. تا به امروز اکثر مدارس به دانش آموزان آموخته اند که با تکرار کردن موضوع را یاد بگیرند.

حافظه شما یکی از مهم ترین دارایی هایتان است. خوشبختانه شما با حافظه فوق العاده متولد شده اید، فقط باید به شما نشان داده شود چطور از این حافظه بهره بگیرید.

چیزی به اسم حافظه خوب و بد نداریم، فقط حافظه تعلیم دیده و ندیده داریم. دانشمندان می گویند که هیچ محدودیتی بر سر راه حافظه وجود ندارد و حافظه را می توان مثل ورزشکار تعلیم داد.

همیشه این سه نکته را برای افزایش حافظه آنی به خاطر داشته باشید:

  • انگیزه: بسیار بیشتر احتمال دارد، چیزهایی را که انگیزه داریم به خاطر بیاوریم. بنابراین برای اینکه حافظه قدرتمند داشته باشید، انگیزه قدرتمند برای این کار برای خود باید بدهید. اگر بتوانید خود را متقاعد کنید که به خاطر آوردن چیزی ارزشمند است، حتما آن را به خاطر خواهید آورد.
  • مشاهده: بیشتر اوقات که قادر به یادآوری مطلبی نیستیم، مشکل نگه داشتن مطلب در حافظه نیست، مشکل در عدم توجه است. اگر برای بهبود حافظه جدی هستید، خود را شرطی کنید که حتما در هر موقعیتی که مایلید همه چیز را به خاطر آورید، کاملا حاضر باشید.
  • روش ها: استفاده روش هایی برای تقویت حافظه

ایجاد ارتباط برای خودمان موجب افزایش چشمگیر حافظه مان می شود.

تجسم

ارتباط:  این اصل برای حافظه و یادگیری ضروری است؛ برای یادگیری اطلاعات جدید باید آن را با آنچه هم اکنون می دانید ارتباط بدهید.

احساس

افزودن احساس به هرچیزی آن را خاطره انگیز می کند.

مکان

اگر بتوانید چیزی را با مکانی مرتبط کنید، بیشتر احتمال دارد آن را به خاطر آورید.