تمرینهای تکمیلی کتاب اعتماد به نفس

بخش اول

تعریف اعتماد به نفس

چه تعریفی از اعتماد به نفس داریم؟

تمرین بیشتر

برای تمرین بیشتر براساس شرایط مختلفی که در ان احساس اعتماد به نفس می کنید ، به این سوالات پاسخ دهید:

  • در چه شرایطی احساس اعتماد به نفس دارید؟ مثلاً جک می داند که اصلاً مهم نیست که برادرش به او توهین کند. او مطمئن است که خودش یک فرد بامزه و دوست داشتنی است.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • دوست دارید اعتماد به نفستان چگونه افزایش پیدا کند؟
    به عنوان مثال: جک می خواهد ببیند که آیا می تواند اعتماد به نفسش را در کُشتی بالا ببرد. سوال این است که آیا آنقدر خوب خواهد بود که به تیم کشتی نوجوانان راه پیدا کند؟

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اعتماد به نفس چگونه است؟

تمرین بیشتر

پس از مصاحبه با افراد، آیا متوجه شدید که اعتماد به نفس بیشتر از یک کیفیت است و همه در رابطه با اعتماد به نفس دارای تجربه شخصی هستند؟ آیا اطلاعاتی عایدتان شد که باعث شود تعریف تان از اعتماد به نفس را به روز کنید؟ دیدگاه جدید خود را اینجا بنویسید:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مزیت اعتماد به نفس

تمرین بیشتر
وضعیتی را  تجسم کنید که در آن اتفاقات اجتماعی یا علمی بر وفق مرادتان نیست ، یا به همان خوبی که می خواهید انجام نمی شود، با این حال اجازه نمی دهید که شکست بر شما غلبه کند. مثلاً  ،من می خواستم به بازی فوتبال مدرسه بروم، اما هیچ کس نمی خواست با من بیاید.

  • یک موقعیت را نام ببرید. چه اتفاقی افتاد؟ جزئیات را اینجا بنویسید:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • چه چیزی باعث شد که اوضاع از دستتان خارج شود ؟ آیا آن زمان تفکراتتان آگاهانه بودند ؟

مثلاً: همه برای رفتن به مرحله آخرخیلی خسته بودند اما من نبودم.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • موارد مربوط به اعتماد به نفس خود را اینجا یادداشت کنید:
    مثلاً من موافق این تفکر نبودم که وقتی هیچ کس با من هم نظر نیست پس دوستم نیست و سعی داشتم قضاوت اشتباه نکنم.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • آیا چیزی از اعتماد به نفس یاد گرفته اید؟

می توانم دلیل واقعی پشت انتخاب های دیگران را تشخیص دهم.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کمبود اعتماد به نفس :

تمرین بیشتر

مزیت اعتماد به نفس را تمرین کنید. در این هفته یک موقعیت خاص را انتخاب کنید که نگرانش هستید و از اعتماد خود برای رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده کنی.درباره موقعیت های خاص پیش آمده و اعتماد به نفس خود را یادداشت برداری کنید. سپس اقداماتی که برای کمک به خودتان انجام داده اید را بنویسید. هل دادن خودتان برای اقدام به دست آورده اید.

موقعیت خاص :

مثلاً می خواهم به کلاس یوگا بروم.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….