تئوری انتخاب مهارت نوجوانان

تئوری انتخاب مصور

به طور کلی تئوری انتخاب توضیح می دهد که افراد چرا و چگونه رفتار می کنند. این تئوری شیوه کارکرد مغز آدمی را برای صدور رفتار تبیین می کند و معتقد است هر آنچه از ما سر می زند یک رفتار است.

غذا خوردن یک رفتار است، دعوا کردن یک رفتار است، دیر سر قرار رفتن یک رفتار است، خشمگین شدن یک رفتار است، غمگین و افسرده شده یک رفتار است، نگران و مضطرب شدن یک رفتار است، هذیان یک بیمار سایکوز نیز یک رفتار است.

و همه رفتارها از درون ما برانگیخته می شوند و معطوف به هدفی اند، هدف هر رفتار، ارضای یکی از پنج نیاز اساسی ماست، عشق و احساس تعلق، قدرت، تفریح، آزادی، بقا و زنده ماندن.

این تئوری معتقد است هنگامی که افراد در ارضای نیازهای خود ناکام می شوند، دست به رفتار می زنند. یعنی رفتار و عمل خاصی را انتخاب می کنند تا شاید بدان وسیله نیازشان را برآورده کنند. این رفتار، هدفمند است و هدفش ارضای نیاز مورد نظر است.

این کتاب خلاصۀ دقیقی از آموزه های اصلی تئوری انتخاب است؛ کم حجم و مصور. در گفتگویی دوجانبه تمام مفاهیم اساسی تئوری‌انتخاب و کاربست های آن را در زندگی شخصی به گونه ای جذاب بیان کرده است.

تئوری‌انتخاب مصور

نویسنده: دکتر علی صاحبی ، مهدی اسکندری

ناشر: سایه سخن

مهارت نوجوانان-مهارت نوجوانان