بهترین دوست

در آینده ی نزدیک، مردی تنها به یک محصول  به نام بهترین دوست اعتیاد پیدا می کند که دوستان مجازی فوق العاده ای به او پیشنهاد می دهد.