بهترین خود در آینده باش

بهترین خود در آینده باشیم

درست است که شرایط و محیط خیلی بر روی آینده زندگی ما تاثیر دارند، ولی این دلیل نمی شود که ما خود را به دست روزگار بسپاریم و کاری برای آینده خود نکنیم، ما باید بهترین خود در آینده باشیم.

دانشی که رفتار را تغییر ندهد بی‌فایده است.

همین ابتدای بحث لازم است بدانیم که ماهیت آموزش ها و کتاب های مهارتی، پرورش شخصیت و ایجاد عادت ها و رفتارهایی است که در زندگی، ما را در جهت اهداف اصلی هدایت کند.

این مهارت ها بینشی کلی به ما می دهند که جنبه های مختلف زندگی را در نظر داشته باشیم.

قرار نیست برای تمامی فعالیت های روزمره، لیستی تهیه کنیم و تمامی مراحل تصمیم گیری را بنویسیم و طی کنیم.

آموزش مهارت ها 

آموزش مهارت ها از جمله مهارت تصمیم گیری در این دوره از زندگی کمک می کند که این مهارت جزئی از شخصیت و رفتار شما شود.

در نتیجه با یک بار فرصت گذاشتن و آموختن، این مهارت ها برای تمامی زندگی شما ماندگار خواهد شد.

آموزش مهارت و  تغییر رفتار با تمرین و تمرین و تمرین انجام می شود.

بدون انجام دادن تمرین هیچ اتفاق مثبتی برای شما نمی افتد.

تهیه کننده: دکتر علی شه شناس