انیمیشن کوتاه کبوتر غیر ممکن

یک مامور مخفی با مشکلی روبه رو شده که در تمرینات، ماموران مخفی معمولا با آن آشنا نمی شوند و او حالا باید به تنهایی از پس آن بربیاید…

این انیمیشن لحنی کمیک دارد.