انیمیشن کوتاه شمارش گوسفند

داستان جمعی از گوسفندان که به ترتیب اولویت شمارش می شوند.

آخرین گوسفند به گوسفند نخستین حسادت می کند و این امر باعث اتفاقاتی می شود که…