انیمیشن کوتاه برای پرنده ها

یک دسته از پرندگان متکبر در اندازه کوچک ، روی سیم تلفنی استراحت می کنند…