آخرین گودال

استنلی پسر نوجوان آمریکایی هستند که هر کدام به خاطر دزدیدن یک جفت کفش کتانی دستگیر می‌شود. او به جرم سرقت کتانی های «کلاید لیوینگستون» ـ قهرمان بیس بال ـ به کانون بازپروری نوجوانان اردوگاه «گرین لیک» آمده تا دوران محکومیتش را سپری کند.

اما حقیقت امر آن است که «استنلی» هیچ گاه دست به سرقت نزده بلکه کتانی های یاد شده از روی یک آپارتمان بر سر او افتاده و استنلی نیز آنها را برداشته، سپس با خوشحالی تمام به جانب خانه دویده که در طول راه توسط پلیس دستگیر می شود.

آخرین گودال، روایت زندگی خانواده‌ ای است که تصور می‌کنند نفرین شده ‌اند. بداقبالی بخش ثابتی از زندگی پر از مشکل آنان است تا آنجا که وقایع بعدی، باور آنان بر بداقبالیشان را به چالش می کشد.

مطالعه آخرین گودال برای نوجوانانی که مشکلات زندگی را دلیلی بر بدشانسی و بداقبالی خود می‌دانند، توصیه می شود. جذابیت و کشش داستان، لذت مطالعه آن را دوچندان می کند.

منبع: سایت لیزنا

داستان نوجوان